Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ” s ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
 2. Προκήρυξη του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)»

  Προκήρυξη Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)», προϋπολογισμού 99.930,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ...
 3. Προκήρυξη του έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)»

  Προκήρυξη Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)», προϋπολογισμού 149.969,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία...
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2022: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων 6μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις   02/11/2022 έως και τις  11/11/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι  (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6)...
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/ (Αριθ. Πρωτ.:22787/19-10-2022) [ΑΔΑ:6ΧΜΠΩΡΔ-ΙΦΕ]:Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην υπηρεσία καθαριότητας.

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 20-10-2022 έως και στις  24-10-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια ΥΕ Εργάτες/ Εργάτριες Καθαριότητας (Συνοδοί...
 6. Διακήρυξη για τον διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με την παροχή της Υπηρεσίας, του υποέργου 3, με τίτλο «Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου» της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού” στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5041440».

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας, του υποέργου 3, με τίτλο «Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου» της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού” στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”...
 7. Διακήρυξη για την Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου” s μελετη 2038 2022 ασφαλτος _signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΚΗΜΔΗΣ
 8. Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022, 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022, 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 2022-OJS195-552323-el s ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΟ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
 9. Επαναπροκήρυξη κατόπιν άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ)

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την επαναπροκήρυξη κατόπιν άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ_ΜΕ_ΨΗΦΙΑΚΗ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αρ. Συστήματο Διαγωνισμού: 172602
 10. ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ  ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ   Το κτίριο όπου θα στεγαστεί ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ του Δήμου Θάσου θα πρέπει είναι ισόγειο, να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου, σε...