Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού με κυβόλιθους στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου»

  «Περί παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και υποβολής δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτών διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, που διενεργούνται μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα» Β) Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ κατά...
 2. Διακήρυξη του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Νότιας Θάσου»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Νότιας Θάσου» Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Νότιας Θάσου». Η διαδικασία θα διενεργηθεί με...
 3. Διακήρυξη του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Θάσου 2022»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Θάσου 2022» Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Θάσου 2022». Η διαδικασία θα...
 4. Διακήρυξη Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ s τροποποιημένη ΜΕΛΕΤΗ 2032 2022 καυσιμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
 5. Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_16ΚΜ_16-12-2022_s διακηρυξη απορριμματοφορο κημδης
 6. Διακήρυξη του έργου: «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος», με προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.239.195,44 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ...
 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                              Θάσος:   05-12-2022 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»                    Αριθ. πρωτ.:  1391 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ                                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – Β ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου, ανακοινώνει...
 8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 5/2022 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:...
 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Β’)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Β’)  Ο Δικαιούχος Δήμος Θάσου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) και την 20 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022...