Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Δήμου Θάσου για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2018”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Εν όψει έναρξης των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2017 και εφεξής (έως 31.12.2019), δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ1636/Β’/12.05.2017) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και υσχύει, η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας), γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του νομου 2971/2001 και της παρούσας. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβέπεται από διατάξεις του νόμου (πχ διοργάνοση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κλπ) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία. Παρακαλούνται όσοι διατηρούν όμορη προς τους ως άνω χώρους επιχείρηση και επιθυμούν να μισθώσουν αυτούς, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Θάσου και να αναφέρουν αν επιθυμούν την  ισχή του συμφωνητικού για 1, ή 2 έτη, καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση χώρου αιγιαλού- παραλίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πατήρας Νικόλαος τηλ. 2593350120, 2593350135

(Το έντυπο αίτησης διατίθεται και συμπληρώνεται στο Δήμο Θάσου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ;

  1. ΑΙΤΗΣΗ. (αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρεία θα πρέπει να προσκομισθεί  το εταιρικό της). διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας). Η θέση , η έκταση (τ.μ.)και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί στον αιτούμενο προς χρήση  χώρο (π.χ. τοποθέτηση ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων κλπ). 
  2. Αντίγραφο άδειας καταστήματος αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  σε ισχύ,
  3. Αντίγραφο σήματος ΕΟΤ αν πρόκειται για Εν. Δωμάτια – Διαμερίσματα & Ξενοδοχεία.
  4. Μισθωτήριο συμβόλαιο της επιχείρησης με την ΕΤΑΔ Α.Ε. αν μεταξύ της επιχείρησης και της γραμμής αιγιαλού παρεμβάλλεται ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ. (άρθρο 5 παράγραφοι β, γ και δ της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ1636/Β’/12.05.2017) Κ.Υ.Α
  5. Φωτογραφία που θα δείχνει την επιχείρηση και τον έμπροσθεν αυτής προς ενοικίαση χώρο αιγιαλού και παραλίας κενό από οποιαδήποτε κατασκευή (τραπεζοκαθίσματα,  πέργκολες, ξαπλώστρες και ομπρέλες κλπ) .
  6. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος β της  της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ1636/Β’/12.05.2017) Κ.Υ.Α. ο χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτούντα.  
  7. Βεβαίωση από την Ταμιακή υπηρεσία του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι  οφειλέτης  του Δήμου  (Δημοτική Ενημερότητα , άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.).
  8. Βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θάσου ότι ο ενδιαφερόμενος  δεν είναι οφειλέτης.
  9. Ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ., της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περι χορήγησης Α.Φ.Μ. 
  10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΤΗΣ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ1636/Β’/12.05.2017) Κ.Υ.Α .

Για ενοικίαση χώρων που εμπίπτουν στο άρθρο 9 της αναφερόμενης ΚΥΑ ζητείται απαραιτήτως η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, (αρχαιολογικοί χώροι κλπ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι 31.03.2018 στο   Δήμο Θάσου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ 23.03.2018.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν την σύναψη της μίσθωσης καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής.

                                                                                               

Θάσος, 21/02/2017

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΠΛΑΦΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.