Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Δήμου Θάσου”

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1/ΤΑΔΚ οικ.28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ : ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ) ενημερώνουμε τους Δημότες Θάσου ότι από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15.00 μ.μ. παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια στα Δημοτολόγια – έκδοση πιστοποιητικών, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Επίσης, από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15.00 μ.μ παύει η λειτουργία του Ληξιαρχείου (καταχώρηση νέων ληξιαρχικών πράξεων).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα κάτωθι τηλέφωνα:

Δημοτολόγιο Δήμου Θάσου : 25933350149 & 2593350170

Ληξιαρχείο Δήμου Θάσου : 2593350145

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών : 2593350133

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Θάσου

Πλαφαδέλης Ιωάννης

                                                                                               

Add a comment

You must be logged in to comment.