Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Δήμου Θάσου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ3/Β’/5-1-2018 και αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΞΥΝ465ΧΘ7-69Ξ, οι διαδικασίες έκδοσης και καταχώρησης πιστοποιητικών στο Δημοτολόγιο και στο Ληξιαρχείο του Δήμου Θάσου αναστέλλονται προσωρινά και πιο συγκεκριμένα:

  • Στο Δημοτολόγιο από σήμερα 12-01-2018 έως και την 21-01-2018
  • Στο Ληξιαρχείο από τις 16-01-2018 έως και την 21-01-2018

 

Add a comment

You must be logged in to comment.