Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Δήμου Θάσου”

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ 474\14.02.2018, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4508\2017, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων για ένταξη τους σε πρόγραμμα διακανονισμού Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Ο Δήμος Θάσου ήδη δημιουργεί την Επιτροπή Αξιολόγησης και οι ενδιαφερόμενοι δημότες καλούνται να προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στο ΝΠΔΔ «Δημαρωγός», για να ενημερώνονται και να καταθέτουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που επισυνάπτονται παρακάτω:

  1. Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης προς την Επιτροπή.
  2. Δήλωση εισοδήματος Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού.
  4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
  8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητη για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
  9. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης του νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση κάθε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Πληροφορίες στο ΝΠΔΔ «Δημαρωγός», κτίριο ΙΚΑ Λιμένα Θάσου, στην υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου κ. Καραγιάννη Βασιλεία, και στο τηλέφωνο 25930 24020.

Add a comment

You must be logged in to comment.