Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία, για τους πίνακες των αποτελεσμάτων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.) 1/2018.

Υπενθυμίζουμε ότι στους πίνακες κατάταξης επιτυχόντων, ανεξαρτήτου βαθμολογίας, προηγούνται οι έχοντες εντοπιότητα μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θάσου.

Αναλυτικά με τη μοριοδότηση τους οι πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων αναρτήθηκαν την 14η Μαρτίου 2018 στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου, στο Γραφείο του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός», στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θάσου και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θάσου.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Τηλ επικοινωνίας : 25930-24020

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.