Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός”

Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  έξι   (6) ατόμων, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 ΝΠΔΔ Δημαρωγός Δήμου Θάσου

Παιδικός Σταθμός

Λιμένα

Δήμου Θάσου

Δήμος Θάσου ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή

παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του προγράμματος

1
101 ΝΠΔΔ Δημαρωγός Δήμου Θάσου

Παιδικός Σταθμός

Λιμεναρίων

Δήμου Θάσου

 

Δήμος Θάσου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της

σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή

παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του προγράμματος

1
102 ΝΠΔΔ Δημαρωγός Δήμου Θάσου

Παιδικός Σταθμός

Λιμένα

Δήμου Θάσου

Δήμος Θάσου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ Από την υπογραφή της

σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
103 ΝΠΔΔ Δημαρωγός Δήμου Θάσου

Παιδικός Σταθμός Λιμένα, Λιμεναρίων και Πρίνου Δήμου Θάσου

Δήμος Θάσου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της

σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

3

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας  (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για  «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018».

 

Οι αιτήσεις  κατατίθενται   σε  προθεσμία  εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από τις 14-02-2018  ημέρα Τετάρτη   και λήγει στις 23-02-2018  ημέρα Παρασκευή.

 

                                                             Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

 

                                                               ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Add a comment

You must be logged in to comment.