Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση – Παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Εν όψει έναρξης των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2016 (έως 30.04.2017), δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586 Β’ ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ578/Β’/09.04.2015) Κ.Υ.Α., όπως παρατάθηκε η ισχύς της με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α’/26.04.2016), παρακαλούνται όσοι διατηρούν όμορη προς τους ως άνω χώρους επιχείρηση και επιθυμούν να μισθώσουν αυτούς, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Θάσου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πατήρας Νικόλαος τηλ. 2593350120.

(Το έντυπο αίτησης διατίθεται και συμπληρώνεται στο Δήμο Θάσου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ;

  1. ΑΙΤΗΣΗ. (αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η

    διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρεία θα πρέπει να προσκομισθεί  το

    εταιρικό της). διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας).

    Η θέση , η έκταση (τ.μ.)και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί στον αιτούμενο προς χρήση 

    χώρο (π.χ. τοποθέτηση ξαπλωστρών, ομπρελών, θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ). 

  1. Αντίγραφο άδειας καταστήματος αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέ-

    ροντος  σε ισχύ,

  1. Αντίγραφο σήματος ΕΟΤ αν πρόκειται για Εν. Δωμάτια – Διαμερίσματα & Ξενοδοχεία.
  2. Μισθωτήριο συμβόλαιο της επιχείρησης με την ΕΤΑΔ Α.Ε. αν μεταξύ της επιχείρησης και

    της γραμμής αιγιαλού παρεμβάλλεται ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ.

  1. Φωτογραφία που θα δείχνει την επιχείρηση και τον έμπροσθεν αυτής προς ενοικίαση

    χώρο αιγιαλού και παραλίας κενό από οποιαδήποτε κατασκευή (τραπεζοκαθίσματα,

    πέργολες, ξαπλώστρες και ομπρέλες κλπ) .

  1. Τα τοπογραφικά διαγράμματα αναλαμβάνει να τα κάνει ο Δήμος Θάσου,

    ευγενική προσφορά στους δημότες του .

  1. Βεβαίωση από την Ταμιακή υπηρεσία του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι

    οφειλέτης  του Δήμου  (Δημοτική Ενημερότητα , άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.).

  1. Βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θάσου ότι ο

    ενδιαφερόμενος  δεν είναι οφειλέτης.

  1. Ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ., της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περι

    χορήγησης Α.Φ.Μ. 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  

                      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ

                      ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΜΡΕΛΩΝ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ .

Για ενοικίαση χώρων που εμπίπτουν στο άρθρο 5 της αναφερόμενης ΚΥΑ ζητείται απαραιτήτως η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, (αρχαιολογικοί χώροι κλπ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι 31.05.2016 στο  

                        Δήμο Θάσου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

                     ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

                     ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

                    ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ 25.05.2016.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν την σύναψη της μίσθωσης καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής.

                                                                                                ΛΙΜΕΝΑΣ 05.05.2016

                                                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

                                                                        ΠΛΑΦΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.