Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

Ταχ. Δνση:   64004 Παναγία  Θάσου

Τηλ.: 2593061207

                                                                                    Παναγία   13 -05-2016/  Αρ. Πρωτ. 466

               

Π  Ε  Ρ  Ι  Λ  Η  Ψ  Η      Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η Σ

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ   «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε»

λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
  • Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015).
  • Την υπ΄αριθμ.10/22-2-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για το έτος 2016».
  • Tο υπ΄αριθμ.6079/31-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2016 στη «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου».
  • Την υπ΄αριθμ.14534/22-4-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν4325/2015 (ΦΕΚ.47/Α/2015) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ.85/Α/2012), σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.12288/10-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

10.Την υπ΄αριθμ.444/10-05-2016 βεβαίωση του Προέδρου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

11.Την με αρ. 465  / 13 -05-2016 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού  ΣΟΧ 1/2016.

12..Την με αρ. Θ 522/ 13 -05-2016 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων  (54)  ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για  χρονικό διάστημα  ως εξής:

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΧΡ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
101           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
102           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τρείς μήνες
103           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2 άτομα  για το κάμπινγκ του Πρίνου Τέσσερις μήνες
104           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1 άτομο για το κάμπινγκ του Πρίνου Τρείς μήνες
105           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1 άτομο για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τέσσερις μήνες
106           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1 άτομο για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τρείς μήνες
107           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 1 άτομο  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
108           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 2 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τρείς μήνες
109           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 1 άτομο για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τέσσερις μήνες
110           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ 4 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
111           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ 2 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τρείς μήνες
112           ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ 1 άτομο  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
113           ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α 1 άτομο  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
114           ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 άτομο  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
115           ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 άτομο  για το κάμπινγκ του Πρίνου Τέσσερις μήνες
116           ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 άτομο  για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τέσσερις μήνες
117           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
118           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 άτομα  για το κάμπινγκ του Πρίνου Τέσσερις μήνες
119           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 άτομο  για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τέσσερις μήνες
120           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 άτομα  για το Σ.Μ του κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
121           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 άτομα  για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς Τέσσερις μήνες
122           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 άτομα  για το κάμπινγκ του Πρίνου Τέσσερις μήνες
123           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 άτομα  για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τέσσερις μήνες
124           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 άτομα για το κάμπινγκ του Πρίνου Τρείς μήνες
125           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 άτομο για το κάμπινγκ του Σωτήρος Τρείς μήνες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών εκτός από τον Ναυαγοσώστη/στρια  που θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας στην Παναγία Θάσου στο κτίριο της πρώην Κοινότητας Παναγίας εντός δέκα ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από τις  18 -5-2016    και λήγει   στις   27-05-2016.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας στην Παναγία Θάσου, στον Δήμο Θάσου και στο ΚΕΠ Δήμου Θάσου, περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες Νομού Καβάλας  «Ελευθερία Λόγου»   και « Θασιακή»   στις   17 -05-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανακοίνωση πρόσληψης

Παράρτημα γλωσσομάθειας

Παράρτημα εποχικό προσωπικό

Add a comment

You must be logged in to comment.