Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριάντα (30) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020

ΑΔΑ: 9ΨΝ0ΩΡΔ-ΜΛ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Θάσος, 05/05/2020

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 4130

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: Λιμένας Θάσου  Πιερ Ντε Βαμπέζ 7

Τ.Κ: 64004

Τηλ.: 2593350140

fax: 2593022104

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δασκαλοπούλου Θεοδώρα

Email: d.daskalopoulou@thassos.gr

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15-04-1957 (ΦΕΚ 60Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει.
 5. Το με αρ. 11072/21/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Την υπ’ αριθ. 51/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ9ΖΩΡΔ-ΦΨΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου «Περί πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμου Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2020».
 7. Την υπ’ αριθ. 5932/4-05-2020 εγκριτική Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία επικυρώνεται η υπ’ αριθ. 51/2020 (ΑΔΑ: ΩΣ9ΖΩΡΔ-ΦΨΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.
 8. Την με αρ. πρωτ.3353/31-03-2020 Βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θάσου.
 9. Την υπ’ αριθ. 63/10054/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους.
 10. Την από 2/4/2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1.- Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά Τριάντα (30) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ως εξής:

 

1. Έδρα του Δήμου Θάσου                            Δύο  (2) θέσεις
2. Δημοτικό Διαμέρισμα Θεολόγου Τέσσερεις   (4) θέσεις
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιράχης           Τέσσερεις  (4) θέσεις
4. Δημοτικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων           Τέσσερεις  (4) θέσεις
5. Δημοτικό Διαμέρισμα Μαριών                  Δύο (2) θέσεις
6. Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίας                 Δύο   (2) θέσεις
7. Δημοτικό Διαμέρισμα Ποταμιάς                Δύο   (2) θέσεις
8. Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου πέντε   (5) θέσεις
9. Δημοτικό Διαμέρισμα Ραχωνίου                Τρείς  (3) θέσεις
10. Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρος                   Δύο (2) θέσεις

 

2.-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 51/2020 (ΑΔΑ: ΩΣ9ΖΩΡΔ-ΦΨΛ) απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15 Μαΐου  έως 15 Σεπτεμβρίου  έτους 2020.

 

3.-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ον. «-Υδρονομεύς δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης. (προσθ. εδαφ. Από άρθρο 2 Β.Δ 339/1960). »

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4.-Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5.-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛOΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Οι ενδιαφερόμενοι θα κατεβάζουν έντυπο αίτησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.thassos.gr )
 2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα αναζητηθεί αυταπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 6. Τίτλο Σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι:1) έχω τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις (Δημοτικού) 2) δεν έχω κώλυμα από ποινική καταδίκη & δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, 3) έχω ελληνική ιθαγένεια.
 7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 8. ΑΜΚΑ-Α.Φ.Μ.-Α.Μ.ΙΚΑ

6.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους:

 

Α. Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση, s.drakontou@thassos.gr, d.daskalopoulou@thassos.gr

και σε αυτή την περίπτωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μόνο η συμπληρωμένη η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση , στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχω τις  απαιτούμενες  γραμματικές γνώσεις (Δημοτικού), β) δεν έχω κώλυμα από ποινική καταδίκη & δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, γ) έχω την ελληνική ιθαγένεια. Για τη σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης  μεταβαίνουμε στην πλατφόρμα www.gov.gr (Σύμφωνα με τις οδηγίες στο σχετικό έντυπο που θα αναρτηθεί με την παρούσα ανακοίνωση).

Ή

Β. Κατάθεση στο Δήμο Θάσου κατόπιν ραντεβού  των απαραίτητων δικαιολογητικών (Αίτηση η οποία μπορεί να είναι συμπληρωμένη και χειρόγραφα  , Φωτ/φο αστ/κης ταυτ/τας, τίτλο σπουδών και υπεύθυνη δήλωση η οποία μπορεί να είναι συμπληρωμένη και χειρόγραφα  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

    (Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δρακόντου Σωτηρία 2593350133, Δασκαλοπούλου Θεοδώρα 2593350140, 2593350100).

7.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου δηλ. από 06/05/2020 έως και 11/05/2020.

 

8.-ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

9.-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Θάσου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία λήξης δηλ. από 15-05-2020 έως 15-09-2020, (5) μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επιμέρους όροι θα καθοριστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Όσοι προσληφθούν θα πληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Από τα παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ (9ΨΝ0ΩΡΔ-ΜΛ7)

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.