Δήμος Θάσου


«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ υποπερ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
  3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
  4. Τις καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεων και παγετού) που επικρατούν σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θάσου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού), στις σχολικές μονάδες, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παναγίας, Ποταμιάς και Λιμένα (Δ.Σ. Ποταμιάς, Δ.Σ. Παναγίας, 1ο Δ.Σ. Θάσου, 2ο Δ.Σ. Θάσου, Νηπ. Ποταμιάς, Νηπ. Παναγίας, 1ο Νηπ. Θάσου, 2ο Νηπ. Θάσου), και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λιμένα (Γυμνάσιο και Λύκειο Λιμένα Θάσου), καθώς και στο Παιδικό Σταθμό Λιμένα του Δήμου Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.