Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2020

ΑΔΑ: Ψ93ΒΩΡΔ-4ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θάσος, 19/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Διοικητικές Υπηρεσίες                                                                    Αριθ.Πρωτ.:4726

Πληροφορίες: Δασκαλοπούλου Θ.

Ταχ.Δ/νση:     Θάσος-Θάσου

Ταχ.Κωδ.:      64004-Θάσος

Τηλέφωνο:2593350140

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Θάσου:

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/Α΄/12-06-2018).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (Α΄47).
 4. Το άρθρο 186 του Ν.4635/2019.
 5. Την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
 6. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α΄).
 7. Το άρθρο 9 του Ν.4350/2015.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
 9. Τις διατάξεις  του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999).
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και  21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά  τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 11. Τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 όπως συμπληρώθηκε η παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, σε αντικατάσταση με το άρθρο 41 παρ. 1α Ν.4325/2015.
 12. Τις διατάξεις του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61Α΄/04-04-2018).
 13. Την με  αριθ. 2131.16/619/2020 Απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.
 14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις σε βάρος του  ΚΑ 70.6041.0001 ποσού 45.000,00€  του  ισχύοντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 του Δήμου Θάσου αποδοχές ναυαγοσωστών και β) ποσού 15.000,00€ στον ΚΑ 70.6054.0001 για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ.
 15. Την υπ’ αριθ. 73/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου Πρακτικό 11/2020  περί «Πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών (11) ναυαγοσωστών έτους 2020» χρονικής διάρκειας (4) μηνών από  (01-06-2020 έως 30-09-2020) σε συνολική διάρκεια Δώδεκα (12) μηνών.
 16. Το υπ’ αριθμ 5992/23-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 11/2020  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.
 17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 781/15-03-2012 τεύχος Β΄)  και την τροποποίηση (ΦΕΚ 3223/Β΄/15-09-2017).
 1. Την αριθ. 63/10054/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας,  για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

 

 

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια
ΔΕ Ναυαγοσώστων              11 Τέσσερις  (4) μήνες

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ:

 

Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

 

 Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

 

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

 

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

6.Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το Ι.Κ.Α.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Θάσου, (τηλ. Επικοινωνίας 2593023667), απευθύνοντάς την υπόψη της Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου, κ. Δρακόντου Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2593350133),  εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή από  21/05/2020  έως 25/05/2020.  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                        ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2020 (Ψ93ΒΩΡΔ-4ΔΣ)

Add a comment

You must be logged in to comment.