Δήμος Θάσου


“Απόφαση Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων στο σχολικό συγκρότημα Λιμεναρίων”

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΔΑ: 72ΑΥΩΡΔ-ΒΙ5

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 26-03-2018

Αρ. Απόφασης: 12/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3175/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018  στο σχολικό συγκρότημα

1ου Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Λιμεναρίων»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψιν:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ υποπερ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 4. Την κακοκαιρία που έπληξε το νησί της Θάσου τη νύχτα της 26ης Μαρτίου 2018,
 5. Το υπ. αριθ.: 3174/26-3-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης για τις ζημίες που δημιουργήθηκαν στη στέγη και τον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στα Λιμενάρια λόγω κακοκαιρίας,
 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη

.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Λιμεναρίων, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από την χθεσινοβραδινή κακοκαιρία στη στέγη και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών.

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας
 2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας
 3. 1ο Νηπιαγωγείο Λιμεναρίων
 4. Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων
 5. Γυμνάσιο Λιμεναρίων
 6. Λύκειο Λιμεναρίων

Add a comment

You must be logged in to comment.