Δήμος Θάσου


«Απόφαση Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο σχολικό συγκρότημα Λιμεναρίων»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 28-03-2018

Αρ. Απόφασης: 13/2018

Αριθ. Πρωτ.: 3379/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στο 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο, και Δημοτικό Σχολείο, του σχολικού συγκροτήματος Λιμεναρίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψιν:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ υποπερ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 4. Την κακοκαιρία που έπληξε το νησί της Θάσου το πρωί της 26ης Μαρτίου 2018,
 5. Το υπ. αριθ.: 3174/26-3-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης για τις ζημίες που δημιουργήθηκαν στη στέγη και τον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στα Λιμενάρια λόγω κακοκαιρίας,
 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη
 7. Το γεγονός ότι η κακοκαιρία της 28ης Μαρτίου δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολικό συγκρότημα

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στο 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, του σχολικού συγκροτήματος στα Λιμενάρια, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στο σχολικό συγκρότημα, το πρωί της 26ης Μαρτίου και με δεδομένο ότι η κακοκαιρία της 28ης Μαρτίου δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής στη στέγη του σχολικού συγκροτήματος.

Ο Δήμαρχος Θάσου

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας
 2. 1ο Νηπιαγωγείο Λιμεναρίων
 3. 2ο Νηπιαγωγείο Λιμεναρίων
 4. Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων

Add a comment

You must be logged in to comment.