Δήμος Θάσου


Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θάσος, 06-02-2020

Αρ. Πρωτ. 1398

 

Ταχ. Δ/νση: Θάσος Θάσου

Ταχ. Κωδ.: 64004

Πληροφορίες: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας

Τηλ.: 2593350133, 2593350140

ΦΑΞ: 2593022104

e-mail: s.drakontou@thassos.gr

v.metsikas@0687.syzefxis.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Θάσου έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει.
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θάσου (υπ. αριθμ. 2464/23-2-2012 απόφαση (ΦΕΚ 781/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 15208/23-8-2017 (ΦΕΚ 3223/Β’/2017) και την υπ. αριθμ. 1429/12-02-2019 (ΦΕΚ 513/Β’/2019) όμοιες αποφάσεις, στον οποίο προβλέπονται στο άρθρο 17 «Ειδικές Θέσεις»: (α) Οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών είναι ανάλογες με τον εκάστοτε αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα και με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 που αντικαθιστά την παρ.1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18.
  • Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την παροχή βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, στον τομέα δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θάσου, καθώς και σε θέματα πολιτικής προστασίας τεχνικής φύσεως.

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον (6) μηνών σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Θάσου. Η ανωτέρω ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των αιτούντων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Θάσου (Γραφείο Προσωπικού), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Υπαλλ: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας, τηλ. 2593350133, 2593350140) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης

Add a comment

You must be logged in to comment.