Δήμος Θάσου


Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Νομικού – Δικηγόρου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θάσος, 11-12-2019

Αρ. Πρωτ. 15083

 

Ταχ. Δ/νση: Θάσος Θάσου

Ταχ. Κωδ.: 64004

Πληροφορίες: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας

Τηλ.: 2593350133, 2593350140

ΦΑΞ: 2593022104

e-mail: s.drakontou@thassos.gr

v.metsikas@0687.syzefxis.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Νομικού – Δικηγόρου)

Ο Δήμαρχος Θάσου έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει.
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θάσου (υπ. αριθμ. 2464/23-2-2012 απόφαση (ΦΕΚ 781/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 15208/23-8-2017 (ΦΕΚ 3223/Β’/2017) και την υπ. αριθμ. 1429/12-02-2019 (ΦΕΚ 513/Β’/2019) όμοιες αποφάσεις, στον οποίο προβλέπονται στο άρθρο 17 «Ειδικές Θέσεις»: (α) Οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών είναι ανάλογες με τον εκάστοτε αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα και με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 που αντικαθιστά την παρ.1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18.
  • Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την παροχή βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως, που αφορούν στις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών, καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξή τους.

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής Σχολής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου περί άσκησης δικηγορίας τουλάχιστον 10ετών.

Δ) Να έχουν εμπειρία σε νομικά θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα ανωτέρω αντικείμενα δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων του Δήμου. Η ανωτέρω ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των αιτούντων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Το έργο των ειδικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ.7 του άρθρ.163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Θάσου (Γραφείο Προσωπικού), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Υπαλλ: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας, τηλ. 2593350133, 2593350140) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης

Add a comment

You must be logged in to comment.