Δήμος Θάσου


Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6ΜΤΨΩΡΔ-Χ2Τ

Θάσος, 09-09-2019

Αρ. Πρωτ. 10397

 

Ταχ. Δ/νση: Θάσος Θάσου

Ταχ. Κωδ.: 64004

Πληροφορίες: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας

Τηλ.: 2593350133, 2593350140

ΦΑΞ: 2593022104

e-mail: s.drakontou@thassos.gr

v.metsikas@0687.syzefxis.gov.gr

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

 

Ο Δήμαρχος Θάσου έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει.
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θάσου (υπ. αριθμ. 2464/23-2-2012 απόφαση (ΦΕΚ 781/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 15208/23-8-2017 (ΦΕΚ 3223/Β’/2017) και την υπ. αριθμ. 1429/12-02-2019 (ΦΕΚ 513/Β’/2019) όμοιες αποφάσεις, στον οποίο προβλέπονται στο άρθρο 17 «Ειδικές Θέσεις»: (α) Οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών είναι ανάλογες με τον εκάστοτε αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα και με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 που αντικαθιστά την παρ.1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18.
  • Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την παροχή βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε θέματα: Α)προστασίας και διαχείρισης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, Β) τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και γενικότερα σε θέματα λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

 

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

 

Γ) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Δ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή εμπειρία σε ανάλογη ειδική θέση ΟΤΑ (Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη). Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Ε) Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο First Certificate – (Β2)).

 

ΣΤ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Θάσου (Γραφείο Προσωπικού), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Υπαλλ: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας, τηλ. 2593350133, 2593350140) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

 

Ελευθέριος Κυριακίδης

Add a comment

You must be logged in to comment.