Δήμος Θάσου


Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου:

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ pdf

ΤΕΥΔ html

Add a comment

You must be logged in to comment.