Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι”»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι”

Η διακήρυξη έλαβε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΗΜΔΗΣ μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.:18PROC002898130

Add a comment

You must be logged in to comment.