Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου, δράσεων επικοινωνίας και ανάπτυξης τουρισμού ΑμεΑ στο πλαίσια του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all”, στο πλαίσιο της Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου, δράσεων επικοινωνίας και ανάπτυξης τουρισμού ΑμεΑ στο πλαίσια του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all”, στο πλαίσιο της Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Η μελέτη της υπηρεσία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 154/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Θάσου (Α.Δ.Α.: 99Ω2ΩΡΔ-ΨΚ9)

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.:  18PROC003755535

Add a comment

You must be logged in to comment.