Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:

«Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων»

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002676346

Add a comment

You must be logged in to comment.