Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ – ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος

Γραφείο: Δασών και Φυσικών Πόρων

Ταχ. Δ/νση: 64004 ΘΑΣΟΣ

Πληροφορίες: Τσούπρα Στέλλα

Τηλέφωνο: 2593350149

Fax: 2593022104

E-mail: tsoupra@thassos.gr

ΑΔΑ: 6ΖΔΗΩΡΔ-ΓΥΥ

Θάσος    28 / 01 / 2020

Αριθ. Πρωτ.: 956

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 1.350 κ.μ. Τραχείας Πεύκης και 760 κ.μ. Μαύρης Πεύκης, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης. με αυξομείωση 12%. Η αναφερθείσα ποσότητα θα προέλθει από τις συστάδες:

Τ.Κ. Συστάδα Ποσότητα (κ.μ.) Είδος
Παναγίας 6α 160 Τραχεία Πεύκη
Παναγίας 90 Τραχεία Πεύκη
Ποταμιάς 11δ 1.100 Τραχεία Πεύκη
Πρίνου 400 Μαύρη Πεύκη
Πρίνου 9α 285 Μαύρη Πεύκη
Πρίνου 75 Μαύρη Πεύκη

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 250 ημέρες από την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης από το Δασαρχείο Θάσου. Η διάρκεια μίσθωσης δύναται να παραταθεί για άλλες 100 ημέρες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ Ντε Βαμπέζ 7), στις 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία) έως 12.00 μ.μ.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό των τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50 €) για την Τραχεία Πεύκη και δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) για την Μαύρη Πεύκη, το κυβικό ως μίσθωμα προς τον Δήμο Θάσου. Κατά την πλειοδοσία ως κατώτατο όριο κάθε επόμενης προσφοράς από την προηγούμενη το ποσό των δέκα λεπτών (0,10) ανά κ.μ.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των χιλίων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (1.747,50 €)  που ανέρχεται στο 10% της τιμής εκκίνησης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου εγγύησης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου κα. Τσούπρα Στέλλα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου, Τηλέφωνο 2593350159 , FAX 2593022104, email tsoupra@thassos.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας από την αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κα. Τσούπρα Στέλλα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου, Τηλέφωνο 2593350159 , FAX 2593022104, email tsoupra@thassos.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ Η ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (6ΖΔΗΩΡΔ-ΓΥΥ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΩΘΡΞΩΡΔ-ΔΓ3)

Add a comment

You must be logged in to comment.