Δήμος Θάσου


Εκμίσθωση Κυλικείου Γυμνασίου–Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 64004 Θάσος

Τηλ.: 2593350116

 

                Θάσος, 29/05/2020

Α.Π.:  48

 

 

Περίληψη διακήρυξης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου–Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου. Οι αιτήσεις-προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Θάσου από 01-06-2020 έως και 30-06-2020.Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θάσου την Τρίτη

30-06-2020 στις 11:00 π.µ. δηµόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους ως εκπρόθεσµες.

∆ικαίωµα συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δηµοτικά νοµικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσοµάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4,(παρ.1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του

Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Η σύµβαση ισχύει για εννέα χρόνια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου, Πιερ Ντε Βαμπέζ 7,  τηλ. 2593350116, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος

Κουτσουμανής Γεώργιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.