Δήμος Θάσου


“Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις συλλόγων”

Ενημερώνουμε τους Συλλόγους του Νησιού μας ότι για κάθε είδους Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις απαιτείται σύμφωνα με το νόμο Απαλλαγή ΦΠΑ από την Εφορία Καβάλας.

Τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι :

  1. Αίτηση προς το Δήμο Θάσου για την άδεια του χώρου της εκδήλωσης, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός, ο χώρος, η ημερομηνία και η ώρα/ώρες της εκδήλωσης.
  2. Καταστατικό του Συλλόγου σε ισχύ.
  3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου , όπου αναγράφεται η απόφαση της φιλανθρωπικής εκδήλωσης και ο σκοπός.
  4. Έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται το πλήθος και η τιμή των αντικειμένων που θα διατεθούν προς πώληση.

6.Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου ότι θα προσκομίσει τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων ή των πρώτων υλών.

  1. Αφίσα : αν υπάρχει, κατατίθεται και αυτή.
  2. Αν υπάρχει μουσικός: ιδιωτικό συμφωνητικό που αποδεικνύει την συμφωνία.

Παρακαλούμε τους Συλλόγους να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία.

Για κάθε πληροφορία και βοήθεια μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» τηλ,. 2593024020.

Add a comment

You must be logged in to comment.