Δήμος Θάσου


Κληροδότημα Ραξή

Κληροδότημα Ραξή

α) Ονομασία κληροδοτήματος : Κληροδότημα ΡΑΞΗ Θάσου

Προέλευση : Το ακίνητο επί της οδού Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής περιήλθε στην ιδιοκτησία των σχολείων Δημοτικών Σχολείων Παναγίας και 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου μετά από αποδοχή δωρεάς που έγινε με διαθήκη της υπ’ αριθμ. 12653/6-6-62 και 12971/26-1-63 του Αθανασίου Ραξή που συντάχθηκαν αμφότερες ενώπιον του συμβολαιογράφου Δημητρίου Αν. Καπόλλα και δημοσιεύτηκαν με τα υπ’ αριθμ. 77/27-5-65 και 56/6-4-65 πρακτικά του Μον. Πρωτοδικείου Καβάλας. Έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Θάσου με την υπ’ αριθμ. 1923/27-1-1974 Δήλωση Αποδοχής Επικαρπίας

Είδος.

Διώροφη οικία επί της οδού Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Θάσο μετά του εφ’ κείται οικοπέδου συνολικού εμβαδού :

  1. Οικόπεδο 222,99 τ.μ.
  2. Ισόγειο 73,95 τ.μ.
  3. 1ος όροφος 77,73 τ.μ.  

Σημερινή αξία

Η αντικειμενική αξία του παραπάνω ακινήτου υπολογιζόμενη με τους συντελεστές της υφιστάμενης νομοθεσίας ανέρχεται στο ποσό των :

  1. Οικόπεδο 571,39 €
  2. Ισόγειο 863,04 €
  3. 1ος όροφος 523,62 €      

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                 95.958,05 €

Κινητή περιουσία

  1. Είδος. Οι κινητές αξίες της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΑΞΗ περιορίζονται αποκλειστικά στα έσοδα που προέρχονται από την εκμίσθωση του ακινήτου και ανέρχονται ετησίως στο ποσό των 439,95 €.
  2. Πιστωτικό Ίδρυμα Το χρηματικό υπόλοιπο που προκύπτει μετά την εκτέλεση του σκοπού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τρίτους (φόροι, τέλη, δημοσιεύσεις, λειτουργικά έξοδα κλπ.) βρίσκεται κατατεθειμένο στη EUROBANK

 

β) Σκοπός του κληροδοτήματος

Η διαχείριση των μισθωμάτων ή άλλων εσόδων, που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του ακινήτου (οικίας) που κληροδότησε ο Αθανάσιος Ραξής στα Δημοτικά Σχολεία του 1ο Λιμένα και Παναγίας Θάσου και η διάθεση αυτών, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη, για την ενίσχυση απόρων μαθητών των δύο σχολείων και συγκεκριμένα τη διάθεση των ¾ για είδη ένδυσης και υπόδησης και του ¼ για την αγορά γραφικής ύλης για επιμελείς και άπορους μαθητές των δύο σχολείων. Η διάθεση των βοηθημάτων γίνεται από τους δύο αρχαιότερους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, συμπράττοντος και του ιερέα της ενορίας τους. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται πρακτικό για κάθε σχολική περίοδο και αναγράφονται οι βοηθούμενοι μαθητές στο Μητρώο του Ιδρύματος.

 

γ) Φορέας διαχείρισης του κληροδοτήματος.

Η διαχείριση του Κληροδοτήματος αρχικά γινόταν από τις δύο Σχολικές Επιτροπές οι οποίες ενέγραφαν τα έσοδα στα διαχειριστικά τους βιβλία και τα διέθεταν σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη. Το 1976 με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιήθηκε ότι τα Κληροδοτήματα αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και έτσι συστάθηκε Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος, αποτελούμενη από της σχολικές επιτροπές 1ου Δημοτικού Σχολείου και Δημοτικού Σχολείου Παναγίας Θάσου, η οποία και ασκούσε τη διαχείριση του Κληροδοτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του 2039/1930 Β.Δ. υποβάλλοντας προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Στις 4 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον Οικονομικό Επιθεωρητή κ. Διαμαντόπουλο Δημήτρη και προτάθηκε η μετατροπή της Διαχειριστικής Επιτροπής σε Νομικό Πρόσωπο. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν.    /2014 με την υπ’ αριθμ. …. Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

δ) Συνολικό ετήσιο εισόδημα από το κληροδότημα.

Το κτίριο είναι μισθωμένο στη ΔΕΥΑΘ και αποδίδει περίπου 4.443,17 € ετησίως.

Add a comment

You must be logged in to comment.