Δήμος Θάσου


Μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δήμος Θάσου

ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 

Μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημαρωγός  έχοντας την κοινωνική φροντίδα των δημοτών της Θάσου,  σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνά η χώρα μας, για να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στους δημότες μας με την από 17-02-2015 εισήγηση της Προέδρου του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου ζήτησε τη μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ευπαθών ομάδων του νησιού.  Η εισήγηση έγινε δεκτή, εγκρίθηκε  από το Δημοτικό Συμβούλιο και  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Η μείωση ή απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο στην κύρια κατοικία για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, σε ποσοστό 50%, το οποίο αποτελεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο από τη νομοθεσία.

Δικαιούχοι της μείωσης των δημοτικών τελών  είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχοι.

Και συγκεκριμένα :

 1. Μείωση 50% για πολύτεκνους µε οικογενειακό εισόδημα µέχρι 25.000 €, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 80  τ.µ. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
 2. Μείωση 50% για τρίτεκνους µε οικογενειακό εισόδημα µέχρι 000 €, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι  80  τ.µ.

Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

 1. Μείωση 50% για μονογονεϊκές οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα  µέχρι  000 €, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι  80  τ.µ.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

 1. Μείωση 50% για συνταξιούχους µε οικογενειακό εισόδηµα µέχρι  000 €, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι  80  τ.µ.
 2. Μείωση 50% σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 15.000 €, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 80 τ.µ.. Η μείωση αφορά και οικογένειες όπου υπάρχει προστατευόμενο μέλος με αναπηρία.
 3. Πλήρης Απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, στην περίπτωση που μοναδικό εισόδημα είναι επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας
 4. Πλήρης απαλλαγή για τους άπορους δηµότες µας. Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. 139491/2006, ΦΕΚ 1747/τ.Β’/2006, όπως ισχύει).
 5. Πλήρης απαλλαγή για τους μακροχρόνια άνεργους δηµότες µας. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ και με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ.

 

Οι προϋποθέσεις  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που έχουν παιδιά κάτω των 18 ετών και όσα παιδιά είναι άνω των 18 και μέχρι την συμπλήρωση του 24 έτους εφόσον είναι σπουδαστές ή φοιτητές βεβαίωση φοίτησης από την σχολή. Για παιδιά άγαμα από 24έως 26 ετών και εφόσον είναι ακόμη άνεργα προσκόμιση κάρτας ανεργίας)
 6. Κάρτα πολυτεκνίας για τους πολύτεκνους
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά
  συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
 8. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή   αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας.

 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου συζύγου.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
 7. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή   αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης),
 8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας.

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ , με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό λογαριασμό) ή συγγενικού προσώπου μέχρι β’ βαθμού συγγενείας (που θα αποδεικνύει ότι αυτό συνοικεί  μαζί του και τον βαρύνει  οικονομικά , αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ).
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας,
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2.. Εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος του αιτούντος φορολογική  δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
 8. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή   αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας.

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας,
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
 5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 6. Αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας,
 7. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή   αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ .
 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ
 6. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή   αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.

 

ΑΠΟΡΟΙ / Απορες οικογένειες

Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. +Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – βεβαίωση απορίας από την διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 7. Κοινωνική έρευνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ
 9. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή   αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης),
 10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  στο  Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ επικοινωνίας 2593350132).

Τα δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους από το αρμόδιο για την κοινωνική πολιτική του Δήμου ΝΠΔΔ  ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ και θα προωθούνται στο Οικονομικό τμήμα του Δήμου Θάσου για τις περαιτέρω ενέργειες. Τα  δικαιολογητικά  θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας του δικαιούχου με βάση την οποία  υφίσταται η μείωση ή απαλλαγή.

 

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

Γεωργαλή – Νικήτα Αγγελική

Add a comment

You must be logged in to comment.