Δήμος Θάσου


“Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου Θάσου”

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για την υπ’ αριθ. 13/2017 απόφαση του Δημάρχου Θάσου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων», με την οποία μεταβιβάζεται στον κ. Πλαφαδέλη
Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου, η αρμοδιότητα για έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση.

Add a comment

You must be logged in to comment.