Δήμος Θάσου


Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 3-2019

Σας ανακοινώνουμε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα  κατάταξης και βαθμολογίας των προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων κατόπιν της υπ’ αριθ. 15540/17-12-2019 ΣΟΧ 3-2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Θάσου για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

 

Add a comment

You must be logged in to comment.