Δήμος Θάσου


Περίληψη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος

Γραφείο: Δασών και Φυσικών Πόρων

Ταχ. Δ/νση: 64004 ΘΑΣΟΣ

Πληροφορίες: Σταμούλης Αχιλλέας

Τηλέφωνο: 2593350157

Fax: 2593022104

E-mail: ax.stamoulis@gmail.com

ΑΔΑ:  6ΣΣ7ΩΡΔ-1Β7

Θάσος  13/ 05 / 2020

Αριθ. Πρωτ.: 4469

 

Περίληψη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 23.839,87 m3 ξυλείας τραχείας πεύκης βάσει του (10) σχετικού εγγράφου.

 

Α) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 της Δ.Κ. Θάσου, όγκου 11.259,26 m3 ξυλείας τραχείας πεύκης

Β) 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 της Δ.Κ. Ποταμιάς, όγκου 4.436,08 m3 ξυλείας τραχείας πεύκης

Γ) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 της Τ.Κ. Παναγίας , όγκου 8.144,53 m3 ξυλείας τραχείας πεύκης

Συνολικού όγκου 23.839,87 m3 ξυλείας τραχείας πεύκης

H υλοτομία θα είναι στοχευμένη στους ιστάμενους κορμούς τραχείας πεύκης που έχουν προσημανθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δασαρχείου και του Δήμου Θάσου. Απαράβατη συμβατική υποχρέωση του μισθωτή είναι να υλοτομήσει και να στοιβάξει μόνο τα προσημασμένα άτομα και όχι άλλα είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων και κωνοφόρων. Η ποσότητα ξυλείας που θα προκύψει θα καταμετρηθεί και θα παραληφθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η υλοτομία των ιστάμενων κορμών θα λάβει χώρα στις συστάδες:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ
1 1 3.725,75 2% 74,52
2 2 13.766,08 7% 963,63
3 3 7.675,64 4% 307,03
4 4 11.355,05 3% 340,65
5 5 17.853,38 10% 1.785,34
6 6 16.979,14 4% 679,17
7 7 17.476,19 0% 0,00
8 8 21.361,87 1% 213,62
9 9 41.206,20 1% 412,06
10 10 28.734,60 8% 2.298,77
11 11 28.945,77 4% 1.157,83
12 12 22.983,48 1% 229,83
13 13 26.708,00 5% 1.335,40
14 14 36.509,02 2% 730,18
15 15 3.656,13 20% 731,23
ΣΥΝΟΛΟ 298.936,30 11.259,26

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ
1 1 0,00 8% 0,00
2 2 0,00 7% 0,00
3 3 2.456,54 4% 98,26
4 4 1.391,94 4% 55,68
5 5 3.336,54 4% 133,46
6 6 5.354,81 4% 214,19
7 7 9.109,00 5% 455,45
8 8 7.971,53 4% 318,86
9 9 9.886,47 7% 692,05
10 10 18.152,20 4% 726,09
11 11 19.356,00 9% 1.742,04
ΣΥΝΟΛΟ 77.015,03 4.436,08

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ
1 1 19.592,69 10% 1.959,27
2 2 2.484,18 8% 198,73
3 3 Κάηκε το 2000
4 4 Κάηκε το 2000
5 6 8.325,20 7% 582,76
6 7 5.988,84 7% 419,22
7 8 3.838,44 7% 268,69
8 9 4.696,02 6% 281,76
9 10 8.110,51 8% 648,84
10 11 15.699,72 6% 941,98
11 12 5.188,14 6% 311,29
12 13 12.612,37 8% 1.008,99
13 14 12.691,69 12% 1.523,00
ΣΥΝΟΛΟ 99.227,80 8.144,53

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 250 ημέρες από την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης από το Δασαρχείο Θάσου. Η διάρκεια μίσθωσης δύναται να παραταθεί για άλλες 100 ημέρες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ Ντε Βαμπέζ 7), στις 28 Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10.30 και 11.00 πμ. και στη συνέχεια στις 11.30 π.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών).

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την 4η Ιουνίου 2020  ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό των τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτά (4,30 €) για την Τραχεία Πεύκη το κυβικό ως μίσθωμα προς τον Δήμο Θάσου. Κατά την πλειοδοσία ως κατώτατο όριο κάθε επόμενης προσφοράς από την προηγούμενη το ποσό των δέκα λεπτών (0,10) ανά κ.μ.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ δεκατεσσάρων λεπτών (10.251,14 ευρώ)  που ανέρχεται στο 10% της τιμής εκκίνησης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου εγγύησης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Σταμούλη Αχιλλέα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου, Τηλέφωνο 2593350157 , FAX 2593022104, email ax.stamoulis@gmail.com

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κ. Σταμούλη Αχιλλέα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου, Τηλέφωνο 2593350157 , FAX 2593022104, email ax.stamoulis@gmail.com

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Την πλήρη Διακήρυξη μπορείτε να την λάβετε από τις παρακάτω συνδέσεις:

4468-13.05.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (6ΓΙ7ΩΡΔ-8Ω4)

4469-13.05.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (6ΣΣ7ΩΡΔ-1Β7)

Add a comment

You must be logged in to comment.