Δήμος Θάσου


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: 640 04 ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ: 25933 50112
FΑΧ: 25930 23470
e-mail: mayor@thassos.gr
url: www.thassos.gr
                Θάσος, 23/04/2020

Α.Π.: 3840

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους  σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

Έχοντας Υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 .
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 .
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.
  5. Τις υπ’ αριθ. 10/2020 & 52/2020 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.
  6. Την υπ’ αριθ. 83/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την σύναψη σύμβασης εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Θάσου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 18η Μαΐου 2020.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ Ντε Βαμπέζ 7), ενώπιον της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10:30 και 11:30. πμ. και στη συνέχεια στις 12:30 π.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών).

Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 25η Μαΐου 2020 και την ίδια ώρα με την ίδια διαδικασία.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:30 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, (10€) επί 50 (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 50 οχήματα για χρονικό διάστημα τριών ετών) δηλαδή 50 € υπέρ του Δήμου Θάσου, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου με 10% επί του γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης.

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς είναι το ποσόν των δέκα ευρώ(10,00€) πλέον Φ.Π.Α. για κάθε όχημα ενώ για τα δίκυκλα δεν ορίζεται αποζημίωση.

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς δικαίωμα παράτασης αυτής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Θάσου (Αρμόδιος Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Τηλέφωνο: 2593350112, Fax: 2593023470 Email: mayor@thassos.gr ).

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr).

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

Την πλήρη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ:

3840-23.04.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (6672ΩΡΔ-ΒΙΦ)

3839-23.04.2020 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (6ΘΟΞΩΡΔ-9ΙΦ)

 

Add a comment

You must be logged in to comment.