Δήμος Θάσου


Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας οχημάτων (δικαίωμα χρήσης), ζυγιστικής ικανότητας 70 τόνων, που βρίσκεται εντός του περίφρακτου χερσαίου χώρου του νέου λιμένα πορθμείου Θάσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 06-04-2020

Αριθ. Πρωτ.: 403

Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ
Θάσος Θάσου Τ.Κ. 64004
Πληροφορίες: Κούτλας Ιωάννης
Τηλ. : 25930 22311
Φαξ : 25930 58096
e-mail:dimotikolimenikotameio@thassos.gr
 

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας οχημάτων (δικαίωμα χρήσης), ζυγιστικής ικανότητας 70 τόνων, που βρίσκεται εντός του περίφρακτου χερσαίου χώρου του νέου λιμένα πορθμείου Θάσου

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Θ

Έχοντας Υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
  3. Την υπ. αριθμ. 27/2020 (ΑΔΑ: 64ΖΥΟΚΜΜ-Π5Χ) Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Θ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας οχημάτων (δικαίωμα χρήσης)) ιδιοκτησίας του Δ.Λ.Τ.Θ., ζυγιστικής ικανότητας 70 τόνων, που βρίσκεται εντός του περίφρακτου χερσαίου χώρου του νέου λιμένα πορθμείου Θάσου, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 27-04-20120 και ώρα 11:30π.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ του Δήμου Θάσου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 27-04-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10:30 π.μ. και 11:30 π.μ. και στη συνέχεια στις 12:30 μ.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών).

Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Δευτέρα 04-05-2020και ώρα 12:30 μ.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 11:30 π.μ. και 11:30 π.μ. και στη συνέχεια στις 12:30 μ.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών) στον ίδιο τόπο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:30 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα που έλκουν συμφέροντα από τη λειτουργία της γεφυροπλάστιγγας (ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να είναι πλοιοκτήτης, ναυτικός πράκτορας, ιδιοκτήτης, μισθωτής ή οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, επιχειρηματίας του κλάδου μαρμάρων), καθώς και συγγενείς αυτών έως 2ου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 ευρώ) υπέρ του Δ.Λ.Τ.Θ, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς τα (3/10) επί της επιτευχθείσας τιμής μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή σύζυγος, και τα τέκνα αυτών, που δεν υποβάλλουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει, αλλά και συνεπάγεται πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, καθώς και πλήρη γνώση των χώρων και των εγκαταστάσεων που θα εκμισθωθούν.Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επισκεφθεί το μίσθιο και να λάβει γνώση με δικά του μέσα και ευθύνη της πραγματικής και νομικής κατάστασής του.

Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται για διάστημα δύο (2) ετών και ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000 ευρώ) για ένα έτος.

Το ύψος των ζυγιστικών τελών που ισχύουν καθορίστηκε από την υπ. αριθ. 27/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΘΑΣΟΥ και είναι τα ακόλουθα:

  • οχήματα μικτού βάρους μέχρι 10 τόνους, τέσσερα (4) ευρώ ανά ζύγισμα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  • οχήματα μικτού βάρους άνω των 10 τόνων, για το υπερβάλλον των 10 τόνων βάρος, είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά τόνο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  • Η ζύγιση οχημάτων του Δήμου Θάσου ή Νομικών Προσώπων του Δήμου Θάσου είναι ατελώς.

Η ζύγιση φορτηγών αυτοκινήτων, στα οποία τα όργανα της τοπικής Λιμενικής και Αστυνομικής Αρχής προβαίνουν σε ελέγχους για τη διαπίστωση του υπέρβαρου ή όχι του φορτίου, στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται παράβαση είναι ατελώς, ενώ σε περίπτωση υπέρβαρου το τέλος ζύγισης θα εισπράττεται κανονικά από τον οδηγό του οχήματος.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δ.Λ.Τ.Θ (κα. Ελένη Μαντάνη / Ιωάννης Κούτλας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Καλογερικό Λιμένα Θάσου Τηλέφωνο:2593022311, FAX:25930 58096,

E-mail: dimotikolimenikotameio@thassos.gr .

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr ).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 Μανίτσας Δημήτριος

 

Την πλήρη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ:

402-06.04.2020 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ Γεφυροπλάστιγγας Λιμένα – Θάσου (6ΧΧ3ΟΚΜΜ-2Ι9)

403-06.04.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γεφυροπλάστιγγας Λιμένα – Θάσου (ΩΡΛ5ΟΚΜΜ-ΚΝΙ)

 

Add a comment

You must be logged in to comment.