Δήμος Θάσου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Παροχή της εργασίας «Συλλογή στοιχείων για τον Ψηφιακό Τουριστικό Οδηγό και γραμματειακή στήριξη του εγκεκριμένου έργου Integrating the Greek Bulgarian Tourism Product – IG-BTD, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΗΛ. : 25933 50116, 128

FAX : 25930 23470

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2047/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Β41ΚΩΡΔ-7Κ5

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:12894

   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή της εργασίας

«Συλλογή στοιχείων για τον Ψηφιακό Τουριστικό Οδηγό και γραμματειακή στήριξη του εγκεκριμένου έργου Integrating the Greek Bulgarian Tourism Product – IG-BTD,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΗΛ. : 25933 50116, 128

FAX : 25930 23470

 

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Πρόχειρος Διαγωνισμός σε € με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

 

Ισχύουσα Νομοθεσία: Το ΠΔ 28/, ο Ν. 3463/06, η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), η υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, το εγκεκριμένο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 (CCI 2007CB163PO059) – απόφαση ένταξης C(2008)1129/28-3-2008, ο οδηγός πληροφόρησης και δημοσιότητας του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, η ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521/31-3-2010

 

Προϋπολογισμός: 6.910 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εγγύηση Συμμετοχής: 112,36 € (2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α.)

 

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 31/07/2012, ώρα 11:00 π.μ.

 

Ειδικοί Όροι: Προαπαιτούμενα προσόντα για την υποβολή προσφοράς :τριετής εμπειρία στην διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατ΄ ελάχιστο FCE) και ΤΠΕ. Επιθυμητή η γνώση της βουλγάρικης γλώσσας

 

Γλώσσα Σύνταξης Προσφοράς: Ελληνική

 

Ημ/νία Αποστολής Περίληψης Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Ημ/νία Παραλαβής της: Δεν απαιτείται

 

Πληροφορίες: Παρέχονται από το Δήμου Θάσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 25933 50116, κ. Μπ. Σωτηριάδης)
   

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

   

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.