Δήμος Θάσου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Παροχή υπηρεσιών για το έργο IG –BΤP» Του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΗΛ. : 25933 50116, 128

FAX : 25930 23470

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2062/2012

 

 

   

 

 

Θάσος, 16/11/2012

Α.Π.: 20582

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Παροχή υπηρεσιών για το έργο IG –BΤP» Του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

 

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργο «IG-BTP» , προϋπολογισμού 30.350,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών για τις προβλεπόμενες δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και αναβάθμισης του «τουριστικού προϊόντος».

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Θάσου, που βρίσκεται στην οδό Πιερ Ντε Βαμπέζ με αριθμό 7 και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11/12/2012 και ώρα 9:00 π.μ μέχρι 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 25933-50116, Γραφείο Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.