Δήμος Θάσου


Περιορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου

Με το άρθρο 5 παράγρ. 7 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020-τ.Α’) δύναται ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 12/2938/13-03-2020 απόφαση του Δημάρχου Θάσου με την οποία το ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου διαμορφώνεται για το χρονικό διάστημα από 13-03-2020 έως 10-04-2020 ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00π.μ. έως  12:00μ.μ.

Add a comment

You must be logged in to comment.