Δήμος Θάσου


Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων – μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Π.Ε. Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων – μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Π.Ε. Θάσου”.

Η διακήρυξη έλαβε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΗΜΔΗΣ μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002860120 

Add a comment

You must be logged in to comment.