Δήμος Θάσου


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Κωδικοί

Αριθμοί

 

Έσοδα από εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε

0 Τακτικά έσοδα  6.040.931,72
 

1 (πλην 12 –

13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα)  

129.505,03

 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.  382.746,74
 

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

1.920.584,98
 

4

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών

φορέων και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

 

1.376.600,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου έτους 1.435.000,00
 

13

 

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

 

4.873.862,02

12

 

 

 

 

Έκτακτες επιχορηγήσεις 5.880.574,00
    ΣΥΝΟΛΟ     22.039.804,49  
   

 

 

 

Κωδικοί

Αριθμοί

 

Έξοδα και πληρωμές

 

Προϋπολογισμός σε

 

60

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.338.950,00
 

61-62

 

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.131.000,00
 

63-64

Φόροι – τέλη

Λοιπά γενικά έξοδα

296.625,20

 

 

66

 

Προμήθειες – αναλώσεις υλικών

666.400,00
 

67-68

 

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

1.017.926,40
 

81

 

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

139.800,00

 

 

82-85

 

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

8.184.774,00

 

   

Επενδύσεις

 
 

71

 

Αγορές και προμήθειες παγίων

214.500,01
 

73-74

 

Έργα – Μελέτες

5.947.557,16
 

652

 

Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων

58.000,00
 

9111

 

Αποθεματικό

44.271,72
     
  Σύνολο εξόδων και πληρωμών     22.039.804,49  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Add a comment

You must be logged in to comment.