Δήμος Θάσου


Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 20-11-2015
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Οικ. έτος 2016 Οικ. έτος 2016
Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 375.998,93 375.998,93 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 239.500,00 239.500,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 1.500,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 460.900,00 460.900,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 0,00 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 46.307,12 46.307,12
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.718,88 9.718,88
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 23.150,00 23.150,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 355.777,07 355.777,07
 Γενικά Σύνολα: 756.426,00 756.426,00  Γενικά Σύνολα: 756.426,00 756.426,00

Add a comment

You must be logged in to comment.