Δήμος Θάσου


Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημαρωγός” που αφορά στο Οικονομικό Έτος 2018.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 11/11/2015
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Οικ. έτος 2016 Οικ. έτος 2016
Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 348.800,00 348.800,00 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 540.400,00 540.400,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 108.316,90 108.316,90 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 55.215,90 55.215,90
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 9.501,00 9.501,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 294.975,16 294.975,16
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.382,60 10.382,60
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 244.302,00 244.302,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 190.053,76 190.053,76
 Γενικά Σύνολα: 900.973,66 900.973,66  Γενικά Σύνολα: 900.973,66 900.973,66

Add a comment

You must be logged in to comment.