Δήμος Θάσου


Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 16/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                       Θάσος,  12-12-2019

                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 15197

                                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 36η

 

      ΠΡΟΣ

 

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 16η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

 1. Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου των Τ.Κ Παναγία Θάσου, Τ.Κ Ποταμιάς Θάσου και Τ.Κ Πρίνου Θάσου, για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας 1.350 κ.μ Τραχείας Πεύκης και 760 κ.μ Μαύρης Πεύκης, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης.

(Εισηγητής: Η υπάλληλος Τσούπρα Στέλλα – Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων δημοσιότητας  στο πλαίσιο του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all” στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

(Εισηγητής: Η υπάλληλος Παναγιώτα Γεωργίτση – Γραφείο Προμηθειών)

 

 1. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων  για διοργάνωση  χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

 1. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη ρύθμισης οφειλών της εταιρείας με την επωνυμία: «MGI marbles s.a» σύμφωνα με τον Ν.4611/19.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη ρύθμισης οφειλών της εταιρείας με την επωνυμία: «Λατομική Σκαρή Θάσου Α.Ε» σύμφωνα με τον Ν.4611/19.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

 1. Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 1. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2020» του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 1. Περί έγκρισης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2019, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

 1. Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020, του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία: «ΔΗ.Κ.Ε.Θ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ)

 

 1. Περί έγκρισης Εισηγητικής Έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία: «ΔΗ.Κ.Ε.Θ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ)

 

 1. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία οικ. Έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία: «ΔΗ.Κ.Ε.Θ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ)

 

 1. Περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία: «ΔΗ.Κ.Ε.Θ».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ)

 

 1. Ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αρ. 51/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», με θέμα: «Περί κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

(Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Α.Ε)

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.