Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 24/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                                     Θάσος,  24/04/2019

                                                                                                                                                      Αριθ. πρωτ.: 4779

                                                                                                                                                       Αριθ. Συνεδρ.: 15η

 

 

 

      ΠΡΟΣ

 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

θέμα Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)’’

 

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)»  σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3731/04-04-2019 έγγραφο ορίστηκε η 2η ημέρα του μηνός Μαΐου του έτους 2019 (02-05-2019). Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου         με το υπ’ αριθ.πρωτ 3761/04-04-2019 ζήτησε από την Π.Ε.Δ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) τον ορισμό εκπροσώπων Ο.Τ.Α στην Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8 και στ’ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α’). Η απάντηση της Π.Ε.Δ στο έγγραφο της υπηρεσίας στάλθηκε στον Δήμο Θάσου και πρωτοκολλήθηκε με τον υπ’ αριθ.πρωτ: 4754 στις 23-04-2019. Επομένως όπως προκύπτει από τα ανωτέρω συντρέχει άμεση ανάγκη έκτακτης σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με        σκοπό την διεκπεραίωση των διαδικασιών του διαγωνισμού εντός της προθεσμίας.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Add a comment

You must be logged in to comment.