Δήμος Θάσου


Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-05-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Θάσος, 19-05-2020

Αριθ. Πρωτ.: 4694

Αριθ. Συνεδρ.: 3η

 

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Μάριο Δημήτριο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

2. Λόγω της δημοσίευσης της υπ’ αριθ. 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864/΄Β/15-05-2020) Κ.Υ.Α. και προκειμένου να είμαστε εμπρόθεσμοι στην σύναψη συμβολαίων αιγιαλού- επειδή η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας είναι εξαιρετικά χρονοβόρα-

Σας προσκαλούμε

σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 13:00 μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης ή μη τμημάτων αιγιαλού Δήμου Θάσου προς Δημοπράτησης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσολάκης Σταύρος

Add a comment

You must be logged in to comment.