Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – 30/01/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                           Θάσος,  30/01/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 1078

                                                                                                  Αριθ. Συνεδρ.: 3

 

 

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο θέμa ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  «Προμήθεια  – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Θάσου εισηγείται την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια  – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 31-01-2019 σύμφωνα με την αριθ 15735/28-12-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού . Κατόπιν ενημέρωσης ενδιαφερομένων φορέων για υποβολή προσφοράς ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή γιατί  δεν τους   εμφανίζει το σύστημα στη διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr το διαγωνισμό , ο  οποίος όμως έχει λάβει αριθμό συστήματος 68953 στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ όπου και αναρτήθηκε από το Δήμο Θάσου , και προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους φορείς προτείνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως και τις 19-02-2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών έως και τις 19-02-2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

Add a comment

You must be logged in to comment.