Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – 12/02/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                           Θάσος,  11/02/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 1480

                                                                                                  Αριθ. Συνεδρ.: 5

 

 

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθ. υπουργικής απόφασης, αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,   Γ. Χουλιαράκη»

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. υπουργική απόφαση, αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,   Γ. Χουλιαράκη, προκύπτει ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτής

(από 24-01-2019)  η υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης

στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.