Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θάσου – 08/06

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6434/07.06.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δημοτικό Σύμβουλο Θάσου

1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
2.Το αριθ. 6432/07-06-2018 έγγραφο του Δημάρχου Θάσου με το οποίο ζητά την επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου.

Σας προσκαλούμε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Παρασκευή 08/06/2018 και ώρα 13:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» στο πλαίσιο της ομάδας Α του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση Ι, Άξονας προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
2. Περί έγκρισης ή μη υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» στο πλαίσιο της ομάδας Β του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση Ι, Άξονας προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση ».
3. Περί έγκρισης ή μη της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018
Η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου να
συζητηθεί το θέμα της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και
διανομής νερού του Δήμου Θάσου, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ώστε να γίνει εγκαίρως η απαραίτητη
προετοιμασία της Υπηρεσίας και κάθε προβλεπόμενη σχετική ενέργεια, διότι οι
προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς, με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το
πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΕΣ, (άμεση αξιολόγηση) διότι ως ημερομηνία
έναρξης υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα έχει οριστεί η
15η Ιουνίου 2018.

 

07/06/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.