Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θάσου – 20/06/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7013/19.06.2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

2.Το αριθ. 7012/19.06.2018 έγγραφο του Δημάρχου Θάσου με το οποίο ζητά την επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου.

Σας προσκαλούμε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τετάρτη 20/06/2018 και ώρα 13:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης ή μη πρόσληψης προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4483/2017.

Η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017. Σε συνέχεια και του υπ’ αριθ. 25970/06-06-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτό διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 11166/12-06-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό, Ν. Καβάλας), η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τίθεται θέμα προθεσμιών υλοποίησης.

 

                                                                                                               19/06/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.