Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – 26/05/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 22-05-2020

Αριθ. Πρωτ.: 4854 Αριθ. Συνεδρ.: 12η

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 26η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., στην αίθουσα του Καλογερικού στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Περί έγκρισης ή μη της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 95/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  2. Περί δωρεάν παραχώρηση της χρήση του κτηρίου στο οποίο μέχρι πρότινος στεγάζονταν ο σύλλογος πυρασφάλειας νότιας Θάσου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου στη Π.Υ. Καβάλας / Π.Κ. Θάσου προκειμένου να στεγαστεί το Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιμεναρίων Θάσου.
  3. Περί αποδοχής των όρων της υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 ΚΥΑ και μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, και καθορισμός των θέσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία σε τρίτους..
  4. Περί εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Δημοτικού Σχολείου Μαριών εκτάσεως 5.525 τ.μ. με 120 ελαιόδεντρα στη θέση «ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΥΛΟΙ».
  5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού- Λιμεναρίων Δήμου Θάσου”.
  6. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας στο Δημοτικό κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς”.
  7. Περί έγκρισης ή μη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. 41Α (Κ.Χ.) στον οικισμό Σκάλα Ποταμιάς (Υπ’ αριθ. 20/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  8. Περί εξέτασης αιτήματος της Επιτροπής του άρθρου 22 του Ν. 674/1977 (Υπ’   αριθ. 23/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.