Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- 9/6/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 05-06-2020

Αριθ. Πρωτ.: 5489

Αριθ. Συνεδρ.: 14η

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 9η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα του Καλογερικού στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


  1. Περί λειτουργίας Ειρηνοδικείου Θάσου – Κίνδυνος απομάκρυνσης και ενσωμάτωσης του στο Ειρηνοδικείο Καβάλας.
  2. Περί: α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις β) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προσκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 γ) έγκρισης ή μη της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Θάσου. (Υπ’ αριθ. 105/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  3. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 99/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  1. Περί συστέγασης επιχειρήσεων Τσιάγκα Ευάγγελου στη Σκάλα Πρίνου.
  2. Περί καθορισμού ή μη χώρου εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Παρκ) στον παραλιακό οικισμό Σκάλας Ποταμιάς της Δημοτική Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου για περιορισμένο χρόνο.
  3. Περί ενοικίασης δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «ΚΛΕΙΣΙΔΙ» της Κοινότητας Θεολόγου.

  4. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός περιοχής πλατείας Σκάλας Σωτήρος”.

  5. Περί σύμφωνης γνώμης επί του έργου «Εγκατάστασης της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ιν΄ν ΟΤΕ Λήμνου-Θάσου » εντός αιγιαλού και συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου βάσει άρθρου 33 του Ν. 4607/2019 (Φ.Ε.Κ. 65Α/2019) Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου επιφάνειας 500,00 τ.μ. για την τοποθέτηση υποβρύχιου καλωδίου .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.