Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 04/05/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 30-04-2020

Αριθ. πρωτ.: 4033

Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 1/2 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 04η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και λήξης 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 88/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Ά τριμήνου 2020 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2020.(Υπ’ αριθ. 84/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής)

 1. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 01 στο ΟΤ 02 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 89/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής).

 1. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων(Υπ’ αριθ. 82/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής).

 1. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.

 1. Περί συναίνεση ή μη για για υλοποίηση δασοκομικών εργασιών ως συνοδό έργο σε δημοτική δασική έκταση εμβαδού 6,8 στρ.

 1. Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

 1. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δήμου”

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Θάσου με τίτλο “Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση του έργου (Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου- Σκάλα Καλλιράχης)”.

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 46/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Θάσου με τίτλο “Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου (Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Αστρίδας Κοινότητας Θεολόγου Δήμου Θάσου)”.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τουλούμπας Λιμεναρίων » .

 1. Περί έγκρισης ή μη της υποκατάσταση της αναδόχου εταιρίας του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου».

 1. Περί έκδοσης ή μη κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης σήμανσης (δημιουργία διάβασης πεζών) στην κεντρική οδό Κοινότητας Πρίνου. (Υπ’ αριθ. 54/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 1. Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις 22 και 26/11/2019 από το Π.Δ.Ε.»
 2. Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προσβασιμότητας σε τουριστικές παραλίες του ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ)

 1. Περί αποδοχής ή μη έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

 1. Περί έγκρισης ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και της ΔΕΥΑ Θάσου για την υλοποίηση της πράξης «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις 22 και 26/11/2019 από το Π.Δ.Ε.» και  έγκρισης ή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.

 1. Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθ. 88 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(Υπ’ αριθ. 18/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.