Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 21/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Θάσος, 1304-2020

Αριθ. πρωτ.: 3641

Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Μάριο Δημήτριο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 1/2 των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 21η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

  1. Περί γνωμοδότησης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 88/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου.

  2. Περί χορήγηση ή μη άδειας διοργάνωσης 3ων συναυλιών.

  3. Περί έγκρισης ή μη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. 41Α (Κ.Χ.) στον οικισμό Σκ. Ποταμιάς.

  4. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Ε., ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., ΡΑΧΩΝΙ ΘΑΣΟΥ» και μεταφορά και λειτουργία αυτής σε νέες εγκαταστάσεις στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου κτιρίου».

  5. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και την σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΑΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας KOSMOPLUS – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Θεοδωρίδη Δημήτριο που βρίσκεται στο Λιμένα του Δήμου Θάσου.

  6. Περί εξέτασης αιτήματος της Επιτροπής του άρθρου 22 του Ν. 674/1977.

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσολάκης Σταύρος

Add a comment

You must be logged in to comment.